اپرا سیستم

توضیحات

دندانپزشکی دیجیتال

تکنولوژی دیجیتال دردنیای دندانپزشکی عاملی جهت مطلوبیت خاطر بیماران نسبت به درمان خود می باشد .

بر این اساس در دنیای مدرن دندانپزشکان الزاما نهایت سعی خود را جهت انطباق علم خود با تکنولوژی روز دنیا می نماید بدین طریق سرعت ودقت وافر را به اعمال خود اضافه می نماید .

بهمین دلیل مؤسسه Digital Dentistry Society  جهت پیشبرد اهداف ذیل تأسیس گردیده است :

  • پیشرفت ، توسعه و عمل دندانپزشکی دیجیتال در سراسر جهان.
  • بمنظور افزایش توان علمی ، توانایی ودستاوردهای دندانپزشکی دیجیتال.
  • بمنظور جلب دستورالعملهای خاص برای تنظیم وحفظ استانداردها واعتبار دندانپزشکی دیجیتال.
  • جهت کمک به پزشکان ، دندانپزشکان ، تکنسینها ، رادیولوژیها ومهندسین برای توسعه دانش وتواناییهای حرفه خود .
  • افزایش بار توسعه و همکاری در میان جوامع وسازمانهای وابسته به ترویج فعالیتهای خود .

این مؤسسه با سابقه چندین ساله خود در سیستمهای CAD/CAM و با همکاری دیرینه با کمپانیهای مشهور دنیا در این زمینه سعی کرده که تکنولوژی برتر موجود را فراهم و در اختیار کاربران خود قرار دهد.

[cml_media_alt id='721']dental-scanner[/cml_media_alt]

اسکنرهای سه بعدی اپرا

 

[cml_media_alt id='722']expert5[/cml_media_alt]

دستگاه های CNC اپرا

Download PDF Download PDF