سری XLS

توضیحات

سری XLS

مدلابعاد میز کارقدرت لیزرنوع لیزربروشور
xls10mwhXLS10MWH1016×610150 وات CO2

50 وات Fiber

دوگانه CO2 & تک Fiber Download PDF
XLS10.150D1016X610150 واتدوگانه