سری PLS

توضیحات

سری PLS
مدلابعاد میز کارقدرت لیزرنوع لیزربروشور
pls6mwPLS6MW813×45775 وات CO2

50 وات Fiber

تک گان Download PDF
pls6150PLS6.150D813×457150 واتدوگانه Download PDF
PLS6.75813×45775 واتتک گان
PLS4.75610×45775 واتتک گان